آزمون فارسی دهم نوبت اوّل

ساخت وبلاگ

آزمون فارسی دهم(تجربی)

الف قلمرو زبانی
1-معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.
الف) داده تنش بر تن ساحلیلهب)در حالسی دینار فرستاد
ج)معلم درنماند. گریزیرندانهزد د)صولتحیدری را دست مایه شادی کودکانه شان کردی

2-جدول زیر را کامل کنید.
واژه مفرد مترادف
اشجار ......... .............

3-در متن زیر سه واژه نادرست املایی وجود دارد.درست آن ها را بنویسید
دست معلم از وغب حیوان روان شد؛ فرود آمد لب را به اشاره سورت داد. فک زیرین را پیمود و در آخوره ماند؛ پس بالا رفت، چشم را
نشاند؛ دو گوش را بالا برد؛از یال و قارب به زیر آمد؛ از پستی پشت گذشت.

4-ازمیان گروه کلمات زیر واژه های نادرست را بیابید و درست آنها را بنویسید.
، حرّای شیر ، عذاب غرض و دین ، اندوه و طرب، دلّاک و غیّم،دیواره اهرام

5-درباره معنا و کاربرد واژه"نیست"در مصراع زیر توضیح دهید
هیچ ستاره نیست که وام دار نگاه تو نیست 0/5
6-ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است؟
وام دار فرمانروا شیرین سخنی گندم نما 0/55
7-جدول زیر را کامل نمایید
فعل ماضی نقلی مضارع اخباری
خواهند دید ..................................... ........................................

کدام یک از کلمات زیر دوتلفظی است؟ خوبرویان بارگاه جاودان گلزار 0/5
8-در کدام یک از جملات زیر"و"حرف پیوند است ؟
الف)آواز خسرو را شنید. وارد کلاس شد و به میرزا عباس عتاب کرد.
ب)با همان آهنگ گیرا و اشارت های چشم و ابروشروع به خواندن کرد.

10-نفش هر یک از اجزای مشخص شده در عبارت زیر را بنویسید
تمام علم را دریافته ای، هرکس این خصلت را داشته باشد، از آب حقیقت سیراب شده است.

11-در این گروه اسمی هسته و نوع وابسته ها را مشخص کنید. خواست خداوند غیب دان 0/75
برای نمودار زیر یک گروه اسمی مناسب بنویسید. گروه اسمی
وابسته هسته وابسته
صفت اشاره اسم صفت بیانی

قلمرو ادبی
در عبارت زیر آرایه سجع پیدا کنید. هرکه روی از معاملت خلق بتافت، دنیا و آخرت در معاملت با حق بیافت
12-دربیت زیر کدام واژه ایهام دارد؟
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبرآید

13-دو آرایه در شعر زیر پیدا کنید
ای روشن خدا / در شب های پیوسته تاریخ / ای روح لیله القدر / حتی مطلع الفجر
14-عبارت مشخص شده کنایه از چیست؟
معلم دور نود. صورتک به رو نداشت

15-یک تشبیه در ابیات زیر پیدا کنید و مشبه و مشبه به را مشخص نمایید
گشت یکی چشمه زسنگی جدا غلغله زن چهره نما تیزپا
گه به دهان برزده کف چو صدف گاه چوتیری که رود بر هدف

16-شعر حفظی
ابیات زیر را کامل کنید
وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها بی خویشتنم کردی.............................
گه نعره زدی بلبل ............................... با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
ب)واژه های زیر را در جاهای مناسب قراردهید.
(ملال، اعظم، محرم، عالم، ماتم)
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین بی نفخ صور خاسته تا عرش .........است
گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات.......... است
گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست ا ین رستخیز عظیم که نامش..............است

آزمون فارسی دهم,...
نویسنده : بازدید : 49 تاريخ : دوشنبه 20 دی 1395 ساعت: 15:36