المپیاد ادبیات هشتم

ساخت وبلاگ

المپیاد ادبیات هشتم2(با جواب)

1- بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

<< خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی>>

الف) دو ب) سه ج) چهار د) یک

2- معنی چند واژه در داخل پرانتز آمده درست است؟

( درازنا:طول)(مآل اندیش:ثروت دوست) (فروغ: روشنایی) ( سبا:باد خنک) (فرهیختگی: علم آموختگی)( آزادگان: جوانمردان) ( استعمال:آبادانی خواستن) ( تازش:حمله) ( خامه: قلم) (غزا:جنگ) (پوپک:نوعی گل)

الف)پنج ب)شش ج)هفت د)هشت

3- با توجّه به بیت << صبح صادق قدرت کاذب شکست رشته های دام اهریمن گسست >> گزینهshy; ی صحیح را انتخاب کنید.

الف) قدرت - رشته ها ( مفعول ) ب) صبح- رشته ها ( نهاد )

ج) صادق - اهریمن ( مضافٌ الیه) د) شکست - گسست ( فعل اسنادی )

4-- روايت " مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه " با كدام مهارت زندگي ارتباط دارد؟

الف) تفكّر خلّاقب) خود آگاهي ج) تصميم گيري د) ارتباط مؤثّر

5- در عبارت زیر ، چند واژه جمع به کار رفته است؟

<< پدر بزرگش ، میرزامحمد خان که خود شاعر سر شناسی در شیراز بود ، نوه اش را با خود به همراه به مجالس شعرا می برد.>>

الف) یک ب) دو ج) سه د) چهار

6-کدام گزینه با<<پرستار>> هم خانواده است؟

الف)باز پرسی ب)بررسی ج)پرستویی د)بت پرست

7-مفهوم کلی کدام بیت با بقیّه فرق دارد؟

الف)یکی را به سر برنهد تاج بخت یکی را به خاک اندر آرد ز تخت

ب)کلاه سعادت یکی بر سرش گلیم شقاوت یکی بر برش

ج)گلستان کند آتشی بر خلیل یکی را بر آتش برد ز آب نیل

د)فرو مانگان را به رحمت قریب تضرّع کنان را به دعوت مُجیب

8-در کدام گزینه <<مفعول>> وجود ندارد؟

الف)دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ ب)ای وطن ای دل مرا مأوا

ج)هر مملکتی بگرفتم رعیّتش نیازردم د)نام پادشاهان جز به نیکی نبردم

9-در کدام گزینه ترکیب وصفی وجود دارد؟

الف)و ان که حب وطن نداشت به دل/مرده زان خوب تر به باور من ب)بیش از آنکه من خوف تبر را نگرانم

ج)رشته های دام اهریمن گسست د)مهربان و ساده و زیبا نبود

10-در کدام بیت آرایه مشترک وجود ندارد؟

الف)مهر ناموس و زندگانی و دین/عزّت و خاندان و مال و وطن ب)حد من نیست ثنایت گفتن/گوهر شکر عطایت سفتن

ج)باد خشم وباد شهوت باد آز/برد آن را که نبود اهل نماز د)چو خواهی که یابی ز هر بد رها سر اندر نیاری به دام بلا

11-- بیت زیر ، از کیست؟ " نام نیکو گر بماند ز آدمی بٍه کزو ماند سرای زر نگار

الف) جامی ب) حافظ ج) ایرج میرزا د) سعدی

12- بیت : <<به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست>> به چه مفهومی اشاره دارد؟

الف) تحمل کردن سختی ها و دشواری ها ب) تنها به فکر خدای بلند مرتبه بود

ج) تسلیم بودن در برابر اراده ی خداوند د) بهره بردن از خوشی های زندگی

13-- در کدام عبارت ، نوع واژه های مشخص شده در پرانتز ، درست نیامده است؟

الف) چند روز پس از آغاز آبله کوبی به امیر خبر دادند( صفت مبهم) ب) از قضا در همان روز مردی را که طفلش مرده بود ، به نزد او آوردند. ( صفت اشاره)

ج) یک دو سه روزی با ما بساز جانا( صفت شمارشی) د) چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی (صفت پرسشی)

14-کدام بیت با مفهوم عبارت<<الاعمالُ بالنیّات>>تناسب دارد؟

الف-شیر حقم نیستم شیر هوا/فعل من بر دین من باشد گوا ب)چون درآمد در میان نام خدا/ تیغ را دیدم نهان کردن سزا

ج)گفت من تیغ از پی حق می زنم/بنده حقّم نه مأمور تنم د)در زمان بنداخت شمشیر آن علی کرد او اندر غزایش کاهلی

15-نویسنده کدام اثر نادرست می باشد؟

الف)مثنوی معنوی:مولوی ب)سرود درد:سلمان هراتی ج)امیر کبیر:محمود حکیمی د)هفت اورنگ:جامی

16- در عبارت زیر به ترتیب ، چند مفعول ، متمم و وابسته پیشین به کار رفته است؟

<<آن کس که ایران را بشناسد ، خواهد کوشید که در آبادی ، آزادی ، شکوفایی و توانایی ، پیروری و بهروزی آن از تلاش و تکاپویی باز نماند و دریغ نورزد>>
الف) یک- پنج- سه ب) یک- هفت- دو ج) یک- هشت- یک د) دو- شش- یک

17-در بیت<< باده ی لعل لبش کز لب من دور مباد/راح روح که و پیمان ده پیمانه ی کیست>> کدام نوع جناس به کار رفته است؟

الف)ناقص اختلافی ب)ناقص حرکتی ج)ناقص افزایشی د)الف و ج

18-کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟

الف)تلنبه ب)شکمبه ج)پنبه د)استانبول

19-شعر زیر بیانگر کدام نوع ادبیات است؟

زنهار مگو سخن بجز راست هر چند تو را در آن ضررهاست

روزی که نکرده ای در آن کار آن روز ز عمر خویش مشمار

الف)حماسی ب)اندرزی ج)تعلیمی د)ب و ج

20-املای کدام گزینه با توجّه به معنای آن نادرست است؟

الف)حرس:آز ب)کاذب:دروغین ج)رئوس:رأس ها د)شأن:مقام

المپیاد ادبیات هشتم,المپیاد ادبیات هشتم همدان,المپیاد ادبیات هفتم,نمونه سوال المپیاد ادبیات هشتم,المپیاد ادبی هشتم,المپیاد ادبیات هفتم خراسان رضوی,المپیاد ادبیات هفتم 93,المپیاد ادبی هفتم,نتایج المپیاد ادبیات هشتم,سوالات المپیاد ادبیات هشتم,...
نویسنده : بازدید : 42 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:52