المپیاد ادبیات هشتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

المپیاد ادبیات هشتم2(با جواب)

1- بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

<< خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی>>

الف) دو ب) سه ج) چهار د) یک

2- معنی چند واژه در داخل پرانتز آمده درست است؟

( درازنا:طول)(مآل اندیش:ثروت دوست) (فروغ: روشنایی) ( سبا:باد خنک) (فرهیختگی: علم آموختگی)( آزادگان: جوانمردان) ( استعمال:آبادانی خواستن) ( تازش:حمله) ( خامه: قلم) (غزا:جنگ) (پوپک:نوعی گل)

الف)پنج ب)شش ج)هفت د)هشت

3- با توجّه به بیت << صبح صادق قدرت کاذب شکست رشته های دام اهریمن گسست >> گزینهshy; ی صحیح را انتخاب کنید.

الف) قدرت - رشته ها ( مفعول ) ب) صبح- رشته ها ( نهاد )

ج) صادق - اهریمن ( مضافٌ الیه) د) شکست - گسست ( فعل اسنادی )

4-- روايت " مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه " با كدام مهارت زندگي ارتباط دارد؟

الف) تفكّر خلّاقب) خود آگاهي ج) تصميم گيري د) ارتباط مؤثّر

5- در عبارت زیر ، چند واژه جمع به کار رفته است؟

<< پدر بزرگش ، میرزامحمد خان که خود شاعر سر شناسی در شیراز بود ، نوه اش را با خود به همراه به مجالس شعرا می برد.>>

الف) یک ب) دو ج) سه د) چهار

6-کدام گزینه با<<پرستار>> هم خانواده است؟

الف)باز پرسی ب)بررسی ج)پرستویی د)بت پرست

7-مفهوم کلی کدام بیت با بقیّه فرق دارد؟

الف)یکی را به سر برنهد تاج بخت یکی را به خاک اندر آرد ز تخت

ب)کلاه سعادت یکی بر سرش گلیم شقاوت یکی بر برش

ج)گلستان کند آتشی بر خلیل یکی را بر آتش برد ز آب نیل

د)فرو مانگان را به رحمت قریب تضرّع کنان را به دعوت مُجیب

8-در کدام گزینه <<مفعول>> وجود ندارد؟

الف)دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ ب)ای وطن ای دل مرا مأوا

ج)هر مملکتی بگرفتم رعیّتش نیازردم د)نام پادشاهان جز به نیکی نبردم

9-در کدام گزینه ترکیب وصفی وجود دارد؟

الف)و ان که حب وطن نداشت به دل/مرده زان خوب تر به باور من ب)بیش از آنکه من خوف تبر را نگرانم

ج)رشته های دام اهریمن گسست د)مهربان و ساده و زیبا نبود

10-در کدام بیت آرایه مشترک وجود ندارد؟

الف)مهر ناموس و زندگانی و دین/عزّت و خاندان و مال و وطن ب)حد من نیست ثنایت گفتن/گوهر شکر عطایت سفتن

ج)باد خشم وباد شهوت باد آز/برد آن را که نبود اهل نماز د)چو خواهی که یابی ز هر بد رها سر اندر نیاری به دام بلا

11-- بیت زیر ، از کیست؟ " نام نیکو گر بماند ز آدمی بٍه کزو ماند سرای زر نگار

الف) جامی ب) حافظ ج) ایرج میرزا د) سعدی

12- بیت : <<به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست>> به چه مفهومی اشاره دارد؟

الف) تحمل کردن سختی ها و دشواری ها ب) تنها به فکر خدای بلند مرتبه بود

ج) تسلیم بودن در برابر اراده ی خداوند د) بهره بردن از خوشی های زندگی

13-- در کدام عبارت ، نوع واژه های مشخص شده در پرانتز ، درست نیامده است؟

الف) چند روز پس از آغاز آبله کوبی به امیر خبر دادند( صفت مبهم) ب) از قضا در همان روز مردی را که طفلش مرده بود ، به نزد او آوردند. ( صفت اشاره)

ج) یک دو سه روزی با ما بساز جانا( صفت شمارشی) د) چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی (صفت پرسشی)

14-کدام بیت با مفهوم عبارت<<الاعمالُ بالنیّات>>تناسب دارد؟

الف-شیر حقم نیستم شیر هوا/فعل من بر دین من باشد گوا ب)چون درآمد در میان نام خدا/ تیغ را دیدم نهان کردن سزا

ج)گفت من تیغ از پی حق می زنم/بنده حقّم نه مأمور تنم د)در زمان بنداخت شمشیر آن علی کرد او اندر غزایش کاهلی

15-نویسنده کدام اثر نادرست می باشد؟

الف)مثنوی معنوی:مولوی ب)سرود درد:سلمان هراتی ج)امیر کبیر:محمود حکیمی د)هفت اورنگ:جامی

16- در عبارت زیر به ترتیب ، چند مفعول ، متمم و وابسته پیشین به کار رفته است؟

<<آن کس که ایران را بشناسد ، خواهد کوشید که در آبادی ، آزادی ، شکوفایی و توانایی ، پیروری و بهروزی آن از تلاش و تکاپویی باز نماند و دریغ نورزد>>
الف) یک- پنج- سه ب) یک- هفت- دو ج) یک- هشت- یک د) دو- شش- یک

17-در بیت<< باده ی لعل لبش کز لب من دور مباد/راح روح که و پیمان ده پیمانه ی کیست>> کدام نوع جناس به کار رفته است؟

الف)ناقص اختلافی ب)ناقص حرکتی ج)ناقص افزایشی د)الف و ج

18-کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟

الف)تلنبه ب)شکمبه ج)پنبه د)استانبول

19-شعر زیر بیانگر کدام نوع ادبیات است؟

زنهار مگو سخن بجز راست هر چند تو را در آن ضررهاست

روزی که نکرده ای در آن کار آن روز ز عمر خویش مشمار

الف)حماسی ب)اندرزی ج)تعلیمی د)ب و ج

20-املای کدام گزینه با توجّه به معنای آن نادرست است؟

الف)حرس:آز ب)کاذب:دروغین ج)رئوس:رأس ها د)شأن:مقام

نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:52
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123