آزمون فصل چهار و پنج هشتم

ساخت وبلاگ

آزمون فصل چهار و پنج هشتم

<<باسمه تعالی>>

نام و نام خانوادگی: شبعه: ادبیّات هشتم چهار و پنج

1-معنی ابیات زیر را بنویسد.3

الف-آدمی را چو هفت مهر به دل نبود/کم شمار از اهریمن

ب- چون در آمد در میان غیر خدا/تیغ را دیدم نهان کردن سزا

2-معنی لغات مقابل را بنویسید.2عرصه الیوم صبا حلاوت کاذب اهریمن خدو طرّار

3-در ابیات زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟2

الف-صبح صادق قدرت کاذب شکست/رشته های دام اهریمن گسست(..........،...........)

ب-باد خشم و باد شهوت باد آز / برد آن را که نبود اهل نماز(............،............)

4-در ابیات زیر جناس ها را مشخّص کنید.2

الف-ای نام تو بهترین سرآغاز/بی نام تو نامه کی کنم باز

ب-سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند/همدم گل نمی شود،یاد سمن نمی کند

4-برای کلمات زیر صفت های بیانی مناسب بنویسید.2

نور بو نوا باغ

5-در عبارات زیر هسته و وابسته های آن ها را مشخّص کنید.2

این ملّت شجاع: چهار دانش آموز زرنگ کلاس:

6-کتاب های زیر از چه کسانی می باشند؟2

مثنوی معنوی روح الارواح از آسمان سبز امیرکبیر

6-عبارات زیر را کامل کنید.5/1

صفت پرسشی+هسته+صفت بیانی=...............................

صفت شمارشی اصلی+هسته+مضاف الیه=.............................

7-برای کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.2

اخلاص حق مأمور حاجت

8-نقش کلمات مشخّص شده را ینویسید.5/1

الف-دشمن بی رحم بمب بر سر مردم فرو می ریخت. دشمن بی رحم: بمب: سر مردم:

ب-این ملّت شجاع هشت سال ،با دشمن جنگیدند.این: شجاع: هشت:

آزمون فصل چهارم ریاضی ششم,آزمون فصل چهارم علوم هفتم,آزمون فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی,آزمون فصل چهارم ریاضی دوم دبستان,آزمون فصل چهارم ریاضی هفتم,آزمون فصل 4 ریاضی ششم,آزمون ریاضی چهارم فصل اول,آزمون فصل اول ریاضی چهارم دبستان,آزمون فصل 4 علوم هشتم,آزمون فصل 4 ریاضی هفتم,...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:51