آزمون فصل چهار و پنج هشتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آزمون فصل چهار و پنج هشتم

<<باسمه تعالی>>

نام و نام خانوادگی: شبعه: ادبیّات هشتم چهار و پنج

1-معنی ابیات زیر را بنویسد.3

الف-آدمی را چو هفت مهر به دل نبود/کم شمار از اهریمن

ب- چون در آمد در میان غیر خدا/تیغ را دیدم نهان کردن سزا

2-معنی لغات مقابل را بنویسید.2عرصه الیوم صبا حلاوت کاذب اهریمن خدو طرّار

3-در ابیات زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟2

الف-صبح صادق قدرت کاذب شکست/رشته های دام اهریمن گسست(..........،...........)

ب-باد خشم و باد شهوت باد آز / برد آن را که نبود اهل نماز(............،............)

4-در ابیات زیر جناس ها را مشخّص کنید.2

الف-ای نام تو بهترین سرآغاز/بی نام تو نامه کی کنم باز

ب-سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند/همدم گل نمی شود،یاد سمن نمی کند

4-برای کلمات زیر صفت های بیانی مناسب بنویسید.2

نور بو نوا باغ

5-در عبارات زیر هسته و وابسته های آن ها را مشخّص کنید.2

این ملّت شجاع: چهار دانش آموز زرنگ کلاس:

6-کتاب های زیر از چه کسانی می باشند؟2

مثنوی معنوی روح الارواح از آسمان سبز امیرکبیر

6-عبارات زیر را کامل کنید.5/1

صفت پرسشی+هسته+صفت بیانی=...............................

صفت شمارشی اصلی+هسته+مضاف الیه=.............................

7-برای کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.2

اخلاص حق مأمور حاجت

8-نقش کلمات مشخّص شده را ینویسید.5/1

الف-دشمن بی رحم بمب بر سر مردم فرو می ریخت. دشمن بی رحم: بمب: سر مردم:

ب-این ملّت شجاع هشت سال ،با دشمن جنگیدند.این: شجاع: هشت:

  • مطالب مرتبط
  • آزمون فارسی دهم نوبت اوّل
  • آزمون ادبیات
  • آزمون نوبت اوّل هفتم
  • آزمون ادبیّات نوبت اوّل هشتم
  • آزمون ادبیات هشتم
  • آزمون ادبیات هفتم
  • نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:51