آزمون نوبت دوم هفتم

ساخت وبلاگ

آزمون نوبت دوم هفتم

1-معنی ابیات زیر را بنویسید3

الف-گور خانه راز تو چون دل شود/آن مرادت زودتر حاصل شود

ب- همه گل های عالم آزمودم/ندیدم چون تو عبرت نمودم

ج-بر این زادم و هم بر این بگذرم/چنان دان که خاک پی حیدرم

2-معنی لغات زیر را بنویسید.5/2

اسوه تفاریق خدشه رزق صواب عیال قبور محفل نمط هیئت

3-در عبارات و ابیات زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟5/1

الف-دلم در آتش غفلت مسوزان/به معنی شمع جانم بر فروزان(..........،...........)

ب-چادر من چاچراغی از صفاست/چادر من باغی از آیینه هاست(............،............)

ج- نار خندان باغ را خندان کند/صحبت مردانت از مردان کند(.................)

د-تا اینکه از زبان افتادم و دیدم بی بی خوابش برده.(....................)

4-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید2

- به جمله ای که انجام کاری را درخواست یا .............را بیان می کندجمله...........می گویند.

-به کلماتی که ............می آیند و انجام کار یا داشتن حالت به آن ها نسبت داده می شود...........می گویند.

-کتاب های کمال نامه،......................و.........................از آثار گرانقدر .................. است.

5-برای هریک از واژه های زیر یک هم خانواده بنویسید.2

محبوب تغذیه قدرت اعتدال

6-درستی و نادرستی عبارات زیر را با(ص)و(غ) مشخّص کنید.5/1

-تکرار آگاهانه از تأثیر سخن می کاهد.( )

-در شعر<<من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج/ترا آسودگی باید مرا رنج>>یک تشبیه وجود دارد.( )

-<<گذاردن>>به معنی نهادن و<<گزاردن>>به معنی ادا کردن است..( )

7-آثار داده شده متعلّق به کدام شاعر یا نویسنده است؟(با خطی به هم وصل کنید)2

الف-چشمه روشن داستان راستان کوچه باغ آسمان منطق الطیر

ب-محمد جواد محبّت عطّار شهید مطهّری غلام حسن یوسفی قیصر امین پور

8-در عبارات زیر ترکیب های وصفی و اضافی را مشخّص کنید. درخت زندگی افراد سرشناس چشمه زاینده دستان ما

9-در فعل های زیر بن و شناسه و مصدر را مشخّص کنید.5/1

می رسد:بن..........شناسه.......مصدر..........: شستند:بن.............شناسه..........مصدر........

10-در جمله های زیر ضمیرهای شخصی مشخّص و نوع آن ها را بنویسید.2

الف-شهید رجایی به همراهانش گفت:<<من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام>>.

11-نوع نثر(ساده،ادبی)جمله های زیر را مشخّص کنید.1

الف-امام خمینی در شبی غم بار و تلخ به خدا پیوست.

ب-غرقه ی شکوه و اعجاز خلقت بودم که نوازش لطیفی در لای انگشتان پاهای برهنه ام احساس کردم.

12-از مصدرهای زیر بن ماضی و مضارع بسازید.2

گریختن:بن ماضی............بن مضارع................. مکیدن:بن ماضی..............بن مضارع...............

13-از بین کلمات زیر واژه های غیر ساده را مشخّص کنید.2

آفرینش،اعجاز،خشکیده،ریاست،اشتباه،هوشمندانه،رها

14-در عبارات زیر نقش کلمات مشخّص شده را بنویسید2

الف-هم اکنون چشمه های معرفت از درون من سر باز خواهند کرد.

ب-دشت را صدای نفس نفس زدن گرگ پر کرده بود.

ازمون نوبت دوم هفتم,امتحانات نوبت دوم هفتم,امتحان نوبت دوم هفتم ریاضی,امتحان نوبت دوم هفتم علوم,امتحانات نوبت دوم هفتم ریاضی,امتحانات نوبت دوم هفتم علوم,ازمون نوبت دوم هشتم,آزمون نوبت دوم علوم هفتم,آزمون نوبت دوم عربی هفتم,آزمون نوبت دوم زبان هفتم,...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:51