نگارش دهم

ساخت وبلاگ

آزمون درس : نگارش 1سال دهم نوبت اول

نام و نام خانوادگی : تاریخ امتحان : مدت امتحان :

الف - بازشناسی ( 2نمره )

1-عبارت های زیر مربوط به کدام یک از شگردهای نوشتن است ؟ ( 5.0نمره)

( بارش فکری - اگرنویسی - گزین گفته )

- اگر مادران نبودند چه می شد ؟ - بهشت زیر پای مادران است

2-متن زیر را بخوانید و عبارت های عینی آن را مشخص کنید. ( 2مورد ) ( 5.0نمره)

در کابینت را که باز میکنم نا خودآگاه دستم می رود سمت شیشه ای که پراست ازبرگ های ریز سبز

کم رنگ.عطر پونه سرمستم می کند و می بردم به خا طرات روشن گردش جمعه های اردیبهشت.

3-متن زیر را بخوانید سپس 4پرسش از متن گزینش کنید .

ساعت وسیله ای است برای تعیین دقیق زمان این وسیله قدمتی به پهنای تاریخ دارد.

تا قبل از اختراع شدن ساعت انسان ها برای کارهای روزمره خود نمی توانستند برنامه دقیقی

بریزند ساعت انواعی دارد که بر اساس اندازه و شکل به : ساعت جیبی. ساعت مچی. ساعت

دیواری و ساعت ایستاده تقسیم می شود

ب - آفرینش ( 8نمره )

4-از میان موضوع های زیر یکی را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید.

( خوش آغازی 1نمره - پرورش موضوع 6نمره - خوش فرجامی 1نمره )

پنجره - باران - گزارشی از یک اردوی دانش آموزی

پ - سازه های نوشتار ( 6نمره )

5-حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده باز نویسی کنید.

موری را دیدند به زورمندی کمر بسته و ملخی را 15برابر خود برداشته . به تعجب گفتند : این

مور را ببینید که با این ناتوانی باری را به این گرانی چون می کشد ؟ مور چون این بشنید بخندید و

گفت : مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند . نه به قدرت تن و ضخامت بدن

6-مثل زیر را تا یک بند گسترش بدهید

درختان ایستاده می میرند...

7-شعر زیر را بخوانید سپس درک و دریافت خود را در یک بند بنویسید

پرندگان به جانب غربت می روند

درخت ها افقی میروند و دارکوب ها

بر دسته تبر می زنند

نکند اره موتوری از تعمیر برگشته باشد...

ت - کالبد شکافی متن ( 2نمره )

8-متن زیر را بخوانید و آن را بز اساس سنجه های مشخص شده تحلیل کنید

( عینی یا ذهنی بودن عبارت ها 5.0نمره - ارتباط معنایی واژه ها 5.0نمره - فضای حاکم بر

نوشته 5.0نمره - گزینش واژه ها 5.0نمره )

آه چه شب ها ! ای پنجره گرد اتاقک من . ای دریچه بسته چه شب ها که از تخت خوابم به سویت

نگریستم . در حالی که با خود می گفتم :اینک هنگامی که رنگ این چشم به سپیدی بگراید . سپیده

خواهد دمید

ث - هنجارهای نگارشی

رعایت نشانه نگارشی ( 1نمره ) نداشتن غلط املایی ( 1نمره )

رعایت دو مورد ذکر شده هم در متن های تولیدی ( آفرینش. حکایت نگاری. مثل نویسی. شعر گردانی )

ضروری است

نگارش دهم,...
نویسنده : بازدید : 81 تاريخ : دوشنبه 20 دی 1395 ساعت: 15:36