آزمون نوبت اوّل هفتم

ساخت وبلاگ

آزمون نوبت اوّل ادبیّات هفتم

1-ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان بر گردانید.

الف -از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن/فردا که نیامده است بنیاد مکن

ب-نگردد شاخک بی بن برومند/زتو سعی و عمل باید ز من پند

ج-جان پدر!تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق ،اُفتی

2-معنی لغات مقابل را بنویسید. مصحف..........غوغا.......... فروغ.......... ظلمت.......... جرئت.......... گیتی......... بخسب.......... به رغم..........

3-در عبارات و ابیات زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟

- شبنم از روی برگ گلبر خاست /گفت:می خواهم آفتاب شوم (..............و.................)

-گرم شو از مهر وز کین سرد باش/ چون مه و خورشید جوان مرد باش (..................و..................)

-من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج/تورا آسودگی باید مرا رنج(.....................و......................و......................)

--تونیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی .(................)

4-جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

الف) مثنوی معنوی ،سروده شاعر بزرگ ایران ................است. ب) خواجه عبدالله انصاری به ...............لقب یافته است.

ج) بیشتر قطعات این شاعر به صورت مناظره است............ د)یکی از آثار قیصر امین پور..................

5-به سؤالات تستی زیر پاسخ دهید.

1) با توجه به انواع جمله از نظر پیام و مفهوم ، کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

الف)الهی دانایی ده که از راه نیفت ب) الهی از غم مرا به شادی رسان

ج) الهی آفریدی رایگان وروزی دادی رایگان د) الهی بیامرز رایگان که تو خدایی نه بازرگان

2)کدام گزینه از زیبایی تشخیص ، بهره مند است ؟ الف- درخت علم ب- بار دانش ج- روح مذاب د- گوش نسیم

3) در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجودندارد؟ 1- صلاح و مصلحت 2- شور و شعور 3- ایمان و مؤمن 4- اقتدار و مقتدر

4) منظور شاعر از << آسمان مثل یک تبسم شد >> : 1- شاد و خندان شد 2- خوشحال و صمیمی شد 3- باز و روشن شد 4- ابری و گرفته شد

5)در بیت << نگردد شاخک بی بن برومند ز تو سعی و عمل باید ز من پند >> کلمات قافیه کدامند ؟

1- بن - من 2- برومند- پند 3- بی بن برومند - ز من پند 4- مند-پند

6-در عبارت زیر ارکان تشبیه را مشخّص کنید.

<<دلیر مردان، استوارچون کوه،می کوشند >> طرف اوّل:................طرف دوم................طرف سوم..............طرف چهارم..............

7- با ترکیب <<درختان سرسبز >>جمله ای عاطفی بنویسید که در آن آرایه ی تشخیص به کار رفته باشد.

..............................................................................................................................................................................

8-با توجه به عبارات داده شده جدول زیر را تکمیل کنید.

1-آب خود را به دهانِ خشک زمین رسانید.

2-زنگِ تفریح را که زنجره زد.

ج-گرگِ وحشی چنگال به بازویِ آزاد کشید.

د-نگردد شاخکِ بی بن برومند

مضاف الیه

مسند

صفت

متمّم

مفعول

نهاد

جمله 1

جمله 2

جمله 3

جمله 4

9-کتاب های زیر اثر چه کسانی می باشند.

مناجات نامه.................... کویر...................... گلشن راز........................... به هوای گل سرخ...................

10-در بیت<<در طلوع نگاه خستهٴ تو/برق رنگین کمان امید است>> ترکیب های وصفی و اضافی را مشخّص کنید.

ترکیب های وصفی:

ترکیب های اضافی:

امتحانات نوبت اول هفتم,امتحان نوبت اول هفتم,امتحان نوبت اول هفتم ریاضی,امتحان نوبت اول هفتم عربی,امتحان نوبت اول هفتم علوم,امتحان نوبت اول هفتم قران,امتحان نوبت اول هفتم دینی,امتحان نوبت اول هفتم زبان,امتحان نوبت اول هفتم انگلیسی,امتحان نوبت اول هفتم اجتماعی,...
نویسنده : بازدید : 46 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:54