آزمون ادبیّات نوبت اوّل هشتم

ساخت وبلاگ

آزمون ادبیّات نوبت اوّل هشتم

1-ابیات زیر را به فارسی روان بر گردانید.

الف- بشر ماورای جلالش نیافت/بصر منتهای جمالش نیافت

ب-کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر/این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار

ج-کنم از جیب نظر تا دامن/چه عزیزی که نکردی با من

2-معنی لغات مقابل را بنویسید. نژند............کُنه..............فروغ.............ظفرمند...........سرشار.............نیایش.............مستمع..............حصار.............

3-در عبارات و ابیات زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟

-لنگ لنگان قدمی بر می داشت/هر قدم دانهٴ شکری می کاشت(..............و...............)

-با چشم ادب نگر پدر را/از گفتهٴ او مپیچ سر را(..............و..............)

-کشور ما همواره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است .(.................و................)

-شب را چونان چراغی برمی گزیند تا در پرتو تاریکی آن،روزی خود را جست و جو کند.(.............و............)

4-در عبارت زیر ارکان تشبیه را مشخّص کنید.

<<پرهای طاووس، مانند دسته ی گلِ پر نقش و نگار،رنگارنگ است.>>

5-درجاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

الف- هاتف اصفهانی در دوره ی...............و..................... می زیست. ب-کتاب پریشان اثر............است.

ج-درس <<خارکش پیر>> در قالب............سروده شده است. د-اعداد در متن املا همیشه با..............نوشته می شوند.

خ-<<گلستان>>و<<مثنوی معنوی>>از نمونه های ادبیّات..............به شمار می آیند. چ-مهم ترین جزءگروه اسمی.............آن است.

6-در بیت زیر ردیف و قافیه را مشخّص کنید. قافیه:........................ ردیف..........................

<< چشم دل باز کن که جان بینی/آنچه نادیدنی است آن بینی>>

فعل

مصدر

بن ماضی

بن مضارع

شناسه

انباشتی

خواهی زدود

7-جدول زیر را کامل کنید.

8-کلمه های جمع را به مفرد و مفرد را به جمع تبدیل کنید.

زندگان:..................عمق:....................گُردان:.....................ادب:.................

9-با توجّه به عبارات زیر جدول داده شده را کامل کنید.

-فرمان روایی فرزندان خود را پند می داد.

-علی روزنامه را به برادر کوچکش داد.

- سفر زندگی برای عدّه ای طولانی است.

نهاد

مفعول

متمّم

مسند

صفت

مضاف الیه

10-با توجّه به عبارت<<سرنیزه های تیز به غلاف های خود برگشتند>>به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف-جمله چند جزئی است؟ ب-چند گروه اسمی در جمله وجود دارد؟

ج-جمله دارای چند هستهٴ اسمی است؟ د- چند وابسته وجود دارد؟

امتحان ادبیات نوبت اول هشتم,امتحان ادبیات نوبت اول هفتم,آزمون ادبیات نوبت دوم هفتم,امتحان ادبیات نوبت دوم هفتم,ازمون ادبیات نوبت اول هشتم,امتحان ادبیات ترم اول هشتم,آزمون ادبیات نوبت اول پایه هفتم,...
نویسنده : بازدید : 38 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:54