جناس

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جناس (تجنیس) :

تجنیسبهکاربردنواژهھاییاستکهظاهرییکسانونزدیکبهھمولی معنای متفاوت دارند..اینآرایهبرتأثیرموسیقیوآھنگسخنمیافزاید.

انواع جناس:1-تام 2-ناقص3-مرکّب یا ترکیبی

1-جناس تام:دو واژه که در تلفظ یکی ، اما در معنی مختلف اند.

گر آمدم به کوی تو چندانیغریبنیست /چون من در آن دیار هزارانغریبهست

عشق شوری درنھادمانھاد/ جان مادر بوته ی سودانھاد

2-جناس ناقص:ھرگاه دو واژه در یکی از موارد زیر با ھم اختلاف داشته باشد، یکی از انواع جناسناقص پدید می آید.

الف- جناس ناقص اختلافی: دو واژه در یک حرف احتلاف داشته باشند

این بوی روح پیروز از آن خوی دلبر است /وین آب زندگانی از آن جوی کوثر است

درشت است پاسخ و لیکن درست /درستی ، درشتی نماید نخست

یاد یاران یار را میمون بود/خاصه کان لیلی و این مجنون بود

ب- جناس ناقص افزایشی:اختلاف دو واژه در معنی و تعداد حروف را " جناس ناقص افزایشی " می خوانیم .

موج ها خوابیده اند ، آرام و رام /طبل طوفان از نوا افتاده است

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کسی که این ندارد حقا که آن ندارد

گفتم خجسته شیراز شیرازه ی جهان است/حافظ به باغ و بستان چون بوی گل نهان است

ج- جناس ناقص حرکتی:یکسانی دو یا چند واژه در حروف و تفاوت در صداها(مصوّت ها).

در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند / به دشتپُرملال ما پرندهپَرنمی زند

مکن تاتوانی دل خلق ریش /و گر می کُنی ، می کَنی بیخ خویش

3-جناس مرکّب(ترکیبی):گونه ای از جناس تام می باشد وھنگامیاستکهیکیازدورکنجناسازترکیبدوواژهپدیدآید.

دلخلوتخاصدلبرآمد/دلبرزکرمبهدلبرآمد

ای همه عالم بر تو بی شکوه/شوکت خاک در تو بیش کوه

نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:53