آزمون ادبیات هشتم

ساخت وبلاگ

آزمون ادبیات هشتم فصل چهارم

1-درستی یا نادرستی جملات زیر را با علامت (ص و غ) مشخّص کنید.1

الف) از قالب"مثنوی"، برای بیان داستان ها بهره می گیرند ب)در عبارت ؛<<آن برگ های سبز زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.>> کلمة"نور"هسته است.

پ ) صفت مشترک بین مشبه ومشبه به را<<ادات تشبیه >> می نامند. ت)به تکرار یک حرف یا صدا(صامت،مصوت) در عبارت یا بیت ،واج آرایی می گویند.

2- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.5

-همه ی گزینه ها ادبیات اندرزی یا تعلیمی هستندبه جز گزینه ی ..........

الف :بوستان سعدی 5 ب : مثنوی مولوی 5پ: شاهنامه ی فردوسی 5 ت : کلیله ودمنه

-معنی واژه های مشخّص شده ی بیت زیر ،به تر تیب ،در کدام گزینه آمده است؟

<<کای فرازنده ی این چرخ بلند وی نوازنده ی دل های نژند>>

الف :بزرگ،مهربان،سردوبی روح 5 ب : برپاکننده ،آرامش بخش ،مهربان 5

پ: افرازنده،مهربان،اقرارکننده 5 ت: بلند کننده ،نوازش گر ،غمناک 5

-در کدام گزینه آرایه ی تشبیه به کار نرفته است؟

الف :ای هدهد صبا به سبا می فرستمت بنگر که از کجا به کجا می فرستمت ب : تأمّل در آیینه ی دل کنی صفایی به تدریج ،حاصل کنی 5

پ: نام نیکو گر گر بماند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار 5

ت : نو جوانی به جوانی مغرور رخش پندار همی راند زدور 5

-دربیت زیر کدام آرایه را نمی توان یافت ؟

<< ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد >>

الف :اشتقاق 5 ب : سجع 5 پ : استعاره 5 ت : مراعات نظیر 5

-در بیت :<<کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر / این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار>>به کدام یک از نام های خداوند اشاره دارد؟

الف:غفور 5 ب:رحیم 5 پ:عزیز 5 ت:مصوّر5

با توجه به عبارت زیر ، همه گزینه ها << هسته ی >> گروه اسمی محسوب می شود ، به جز ...

<<جوانه ریشه ی کوچکش را برای پیدا کردن آب در دل زمین به این سو و آن سو فرستاد.>>

الف : آب 5 ب : ریشه 5 پ : سو 5 ت : دل5

-دربیت مقابل، به مفاهیم کدام گزینه اشاره شده است؟"ده روزه مهر گردون افسانه است وافسون/نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا"

الف : ناپایداری دنیا،دشمنی با دشمنان5 ب : دشمنی با دشمنان،چرخش منظّم خورشید 5

پ : دوستی با دوستان ،ناپایداری دنیا 5 ت : چرخش منظّم خورشید ، دوستی با دوستان 5

3-معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.

الف : به حلاوت بخورم زهر . (................................) ب: امیرکبیر یکی از مردان نامی کشورداری و سیاست شد..(........................)

پ : نقّاشی تو طبیب زخم های ماست. (.............................................) ت : به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست.(.......................................)

ث: توطئه انگلیس شکست خورد (........................ ) ج:این ایرانی پرشور نیرنگ استعمار را در کشورش دریافت.

(...................................) (............................)

چ:سیمای وطن را به زیور شکوه و خلاقیّت می آرایند..(.........................................)

4-نقش کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده ؛مشخص کنید. 5/1

<< مبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگیریدیا به حرف بزرگ تر هایتان گوش نکنید واز تجربه های آنان بهره نگیرید.>>

5-معنی و مفهوم ابیات وعبارات زیر را بنویسید.3

الف- به جهان خرم از آنم که جهان خرّم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

ب-آن که حب وطن نداشت به دل / مرده زان خوب تر به باور من

ج-الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است.

6- کلمةمقابل را با صفت بیانی مناسب ،گسترش دهید.1

پرنده............... لهجه................. سخنرانی................. وطن.....................

7-در ابیات زیر کلمات <<جناس>> را مشخّص کنید.3

- ای هدهد صبا به سبا می فرستمت/بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

- کدامین ساعت از من یاد کردی/کدامین روزم از خود شاد کردی

-بهرام که گور می گرفتی همه عمر/دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

8-در تشبیه زیر ،رکن های تشبیه را مشخص کنید.2

<<این بال های خفّاش همانند لاله های گوش اند،بی پر و بدون رگ های اصلی.>>

رکن اول:................................... رکن دوم:.................................. رکن سوم:.................................. رکن چهارم:...........................

9-کتاب های زیر از چه کسانی هستند.5/1

رساله ی قشیریّه............................ داستان هایی از زندگی امیرکبیر........................امیرکبیر................

آزمون ادبیات هشتم,آزمون ادبیات هشتم نوبت دوم,امتحان ادبیات هشتم,امتحان ادبیات هشتم نوبت اول,آزمون ادبیات هفتم,آزمون ادبیات هفتم نوبت دوم,آزمون ادبیات هفتم نوبت اول,آزمون جام ادبیات هشتم,آزمون ادبیات هفتم ترم دوم,آزمون آنلاین ادبیات هشتم,...
نویسنده : بازدید : 36 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:53