آزمون ادبیات هفتم

ساخت وبلاگ

آزمون ادبیات هفتم فصل چهارم

1--مفهوم و معنی کامل بیت های زیر را بنویسید.2

- مندیش که دام هست یانه برمردم چشم دیدن آموز

- گرفتم آن گل وکردم خمیری خمیری نرم و نیکو چون حریری

۲-معنی لغت های زیر را بنویسید.2

صحن: نصیب: محفل: رزق: عبرت نمودن: مکث: نیرزد: ضریح:

3-نقش کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده بنویسید. 1

-جان ودل سعید با صدای دلنواز قرآن آشنا بود.

-از حرم تا مدرسه راهی نیود

4-زمان فعل های زیر را بنویسید.1

خواهم رفت می نویسد آمدند نشسته بودید

5-چهار ویژگی فعل های زیر را بنویسید.1

می آیم:1-...................2-..............3-................4.................

شده است:1-..............2-..............3-...............4-................

6-آرایه ی مقابل کدام گزینه نادرست است؟

1-ی مرغک خرد زآشیانه / پرواز کن و پریدن آموز(تشخیص- مراعات نظیر) 2- هرچه کنی کشت همان بدروی / کار بد ونیک چو کوه و صداست (تشبیه - تشخیص)

3- نارخندان ،باغ را خندان کند / صحبت مردانت از مردان کند (مراعات نظیر-تکرار) 4- گرفتم آن گل و کردم خمیری /خمیری نرم ونیکوچون حریری(تکرار- تشبیه)

7- مولف اثر در کدام گزینه درست ذکر نشده است؟

1- افسانه: نیما یوشج ۲- سبک شناسی: ملک الشعرای بهار

3-مثنوی معنوی:مولوی ۴-به قول پرستو:پروین اعتصامی

8-فعل کدام گزینه اسنادی نیست؟

1- که تو شیرمردی و من پیرزن ۲-بوی در دو گیتی زبد رستگار

3- رام از چه شدی؟ ۴- میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست

9-درکدام گزینه مفرد واژه نادرست می باشد؟

1- فواصل : فاصله ۲-قوافی : قافیه ۳-الحان: لحن ۴-مفاهیم : فهم

10-درکدام گزینه مفعول بیشتری آمده است؟

1- هرچه کنی کشت همان بدروی / کار بد ونیک چو کوه و صداست 2- به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود / نیرزد آن که دلی را زخود بیازاری

3- هجوم فتنه های آسمانی / مرا آموخت علم زندگانی 4- شو روز به فکر آب و دانه / هنگام شب آرمیدن آموز

11- در شعر << یاد بعضی نفرات / رزق روحم شده است >> مسند کدام است؟
1-یاد ۲-بعضی نفرات ۳- روح ۴- رزق روح

12- عبارت زیر چند جمله است؟

نیما ناگهان به خود می آید.هنوز گیج وغرق زیبایی شعر است.با دستپاچگی می گوید: ها ؟بله! زیبابود .گمان کنم شاعر آن ویکتور هوگو باشد

1- شش جمله ۲- هشت جمله ۳-پنج جمله ۴- هفت جمله

13- کدام گزینه ترکیب وصفی<<موصوف و صفت>> می باشد؟

1-نارخندان ۲-اغ ایران ۳-روح مردان ۴- دست یزدان

14= در کدام گزینه گزاره بر نهاد مقدم شده است؟

1- گرفتم آن گل و کردم خمیری ۲- آن که جان بخشید و ایمان خاک را

3- رام تو نمی شود زمانه ۴-که بیچاره بودی در آغوش من

15- در کدام قالب شعری قافیه های بیت با تعداد ابیات آن یکسان است؟

1-غزل ۲-قطعه ۳- قصیده ۴- مثنوی

16- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ..........

1 - نصیب شدن 2- گشت و گزار 3- عطش مطالعه 4- اخلاص و همّت

17- معنای << چمیدن >> در کدام گزینهنیامدهاست ؟

1- نرم راه رفتن 2 - آهسته راه رفتن 3- با ناز راه رفتن 4- در چمن راه رفتن

18- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

<< نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد . >>

1- صمیمی ، شرکتی 2- برادرانه ، شرکتی 3- عاطفی ، اداری 4- خانوادگی ، اداری

آزمون ادبیات هفتم,آزمون ادبیات هفتم نوبت دوم,آزمون ادبیات هفتم نوبت اول,آزمون ادبیات هفتم ترم دوم,امتحان ادبیات هفتم,امتحان ادبیات هفتم نوبت اول,امتحان ادبیات هفتم نوبت دوم,امتحان ادبیات هفتم ترم دوم,آزمون آنلاین ادبیات هفتم,آزمون ادبیات فارسی هفتم,...
نویسنده : بازدید : 66 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:53