آزمون ادبیات هفتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آزمون ادبیات هفتم فصل چهارم

1--مفهوم و معنی کامل بیت های زیر را بنویسید.2

- مندیش که دام هست یانه برمردم چشم دیدن آموز

- گرفتم آن گل وکردم خمیری خمیری نرم و نیکو چون حریری

۲-معنی لغت های زیر را بنویسید.2

صحن: نصیب: محفل: رزق: عبرت نمودن: مکث: نیرزد: ضریح:

3-نقش کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده بنویسید. 1

-جان ودل سعید با صدای دلنواز قرآن آشنا بود.

-از حرم تا مدرسه راهی نیود

4-زمان فعل های زیر را بنویسید.1

خواهم رفت می نویسد آمدند نشسته بودید

5-چهار ویژگی فعل های زیر را بنویسید.1

می آیم:1-...................2-..............3-................4.................

شده است:1-..............2-..............3-...............4-................

6-آرایه ی مقابل کدام گزینه نادرست است؟

1-ی مرغک خرد زآشیانه / پرواز کن و پریدن آموز(تشخیص- مراعات نظیر) 2- هرچه کنی کشت همان بدروی / کار بد ونیک چو کوه و صداست (تشبیه - تشخیص)

3- نارخندان ،باغ را خندان کند / صحبت مردانت از مردان کند (مراعات نظیر-تکرار) 4- گرفتم آن گل و کردم خمیری /خمیری نرم ونیکوچون حریری(تکرار- تشبیه)

7- مولف اثر در کدام گزینه درست ذکر نشده است؟

1- افسانه: نیما یوشج ۲- سبک شناسی: ملک الشعرای بهار

3-مثنوی معنوی:مولوی ۴-به قول پرستو:پروین اعتصامی

8-فعل کدام گزینه اسنادی نیست؟

1- که تو شیرمردی و من پیرزن ۲-بوی در دو گیتی زبد رستگار

3- رام از چه شدی؟ ۴- میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست

9-درکدام گزینه مفرد واژه نادرست می باشد؟

1- فواصل : فاصله ۲-قوافی : قافیه ۳-الحان: لحن ۴-مفاهیم : فهم

10-درکدام گزینه مفعول بیشتری آمده است؟

1- هرچه کنی کشت همان بدروی / کار بد ونیک چو کوه و صداست 2- به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود / نیرزد آن که دلی را زخود بیازاری

3- هجوم فتنه های آسمانی / مرا آموخت علم زندگانی 4- شو روز به فکر آب و دانه / هنگام شب آرمیدن آموز

11- در شعر << یاد بعضی نفرات / رزق روحم شده است >> مسند کدام است؟
1-یاد ۲-بعضی نفرات ۳- روح ۴- رزق روح

12- عبارت زیر چند جمله است؟

نیما ناگهان به خود می آید.هنوز گیج وغرق زیبایی شعر است.با دستپاچگی می گوید: ها ؟بله! زیبابود .گمان کنم شاعر آن ویکتور هوگو باشد

1- شش جمله ۲- هشت جمله ۳-پنج جمله ۴- هفت جمله

13- کدام گزینه ترکیب وصفی<<موصوف و صفت>> می باشد؟

1-نارخندان ۲-اغ ایران ۳-روح مردان ۴- دست یزدان

14= در کدام گزینه گزاره بر نهاد مقدم شده است؟

1- گرفتم آن گل و کردم خمیری ۲- آن که جان بخشید و ایمان خاک را

3- رام تو نمی شود زمانه ۴-که بیچاره بودی در آغوش من

15- در کدام قالب شعری قافیه های بیت با تعداد ابیات آن یکسان است؟

1-غزل ۲-قطعه ۳- قصیده ۴- مثنوی

16- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ..........

1 - نصیب شدن 2- گشت و گزار 3- عطش مطالعه 4- اخلاص و همّت

17- معنای << چمیدن >> در کدام گزینهنیامدهاست ؟

1- نرم راه رفتن 2 - آهسته راه رفتن 3- با ناز راه رفتن 4- در چمن راه رفتن

18- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

<< نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد . >>

1- صمیمی ، شرکتی 2- برادرانه ، شرکتی 3- عاطفی ، اداری 4- خانوادگی ، اداری

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:53
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123