بن و مصدر

ساخت وبلاگ

مصدر -بن ماضی- مضارع

آراستن -آراست- آرا

آرامیدن -آرامید- آرام

آزردن -آزرد- آزار

آزمودن -آزمود- آزما

آسودن -آسود- آسا

آشامیدن -آشامید- آشام

آشفتن -آشفت- آشوب

آغازیدن -آغازید- آغاز

آغشتن -آغشت- آغار

آفریدن -آفرید- آفرین

آلودن -آلود- آلا

آمدن -آمد- آ

آمرزیدن -آمرزید- آمرز

آموختن -آموخت- آموز

آمیختن -آمیخت- آمیز

آوردن -آورد- آور

آویختن -آویخت- آویز

ارزیدن -ارزید-ارز

افتادن -افتاد-افت

افراشتن -افراشت-افراز

افروختن -افروخت-افروز

افزودن -افزود-افزا

افسردن -افسرد-افسر

افشاندن -افشاند-افشان

افشردن -افشرد-افشر

افکندن -افکند-افکن

انباشتن -انباشت-انباز

انجامیدن -انجامید-انجام

انداختن -انداخت-انداز

اندوختن -اندوخت-اندوز

ندودن -اندود- اندا

اندیشیدن -اندیشید- اندیش

انگاشتن -انگاشت- انگار

انگیختن -انگیخت- انگیز

ایستادن -ایستاد- ایست

باختن -باخت- باز

باریدن -بارید- بار

باشیدن -باشید- باش

بافتن -بافت- باف

بالیدن -بالید- بال

بایستن -بایست- بای

بخشودن -بخشود- بخشا

بخشیدن -بخشبد- بخش

برازیدن -برازید- براز

بردن -برد- بر

بریدن -برید- بر

بستن -بست- بند

بلعیدن -بلعید- بلع

بودن -بود- بو

بوسیدن -بوسید- بوس

بوییدن -بویید- بو

بیختن -بیخت- بیز

پاشیدن -پاشید- پاش

پالودن -پالود- پالا

پاییدن -پایید- پا

پختن -پخت- پز

پذیرفتن -پذیرفت- پذیر

پراکندن -پراکند- پراکن

پرداختن -پرداخت- پرداز

پرستیدن -پرستید- پرست

پرسیدن -پرسید- پرس

پروردن -پرورد- پرور

پریدن -پرید- پر

پریشیدن -پریشید- پریش

پژمردن -پژمرد- پژمر

پژوهیدن -پژوهید- پژوه

پسندیدن -پسندید -پسند

پلاسیدن -پلاسید- پلاس

پنداشتن -پنداشت- پندار

پوسیدن -پوسید- پوس

پوشیدن -پوشید- پوش

پوییدن -پویید- پو

پیچیدن -پیچید- پیچ

پیراستن -پیراست- پیرا

پیمودن -پیمود- پیما

پیوستن -پیوست- پیوند

تابیدن -تابید- تاب

تاختن -تاخت- تاز

تافتن -تافت- تاب

تپیدن -تپید- تپ

تراشیدن -تراشید- تراش

تراویدن -تراوید- تراو

ترسیدن -ترسید- ترس

ترکیدن -ترکید- ترک

تکیدن -تکید- تک

تنیدن -تنید- تن

توانستن -توانست- توان

توپیدن -توپید- توپ

توختن -توخت- توز

توفیدن -توفید- توف

جستن -جست- جه

جستن -جست- جو

جنبیدن -جنبید- جنب

جنگیدن -جنگید- جنگ

جوشیدن -جوشید- جوش

جویدن -جوید- جو

جهیدن -جهید- جه

چاپیدن -چاپید- چاپ

چرخیدن -چرخید- چرخ

چروکیدن -چروکید- چروک

چریدن -چرید- چر

چسبیدن -چسبید- چسب

چشیدن -چشید- چش

چکیدن -چکید- چک

چمیدن -چمید- چم

چیدن -چید- چین

حاریدن -چارید- خار

خاستن -خاست- خیز

خراشیدن -خراشید- خراش

بن مصدر,بن ماضی و مضارع و مصدر,...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:52