بن و مصدر

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

مصدر -بن ماضی- مضارع

آراستن -آراست- آرا

آرامیدن -آرامید- آرام

آزردن -آزرد- آزار

آزمودن -آزمود- آزما

آسودن -آسود- آسا

آشامیدن -آشامید- آشام

آشفتن -آشفت- آشوب

آغازیدن -آغازید- آغاز

آغشتن -آغشت- آغار

آفریدن -آفرید- آفرین

آلودن -آلود- آلا

آمدن -آمد- آ

آمرزیدن -آمرزید- آمرز

آموختن -آموخت- آموز

آمیختن -آمیخت- آمیز

آوردن -آورد- آور

آویختن -آویخت- آویز

ارزیدن -ارزید-ارز

افتادن -افتاد-افت

افراشتن -افراشت-افراز

افروختن -افروخت-افروز

افزودن -افزود-افزا

افسردن -افسرد-افسر

افشاندن -افشاند-افشان

افشردن -افشرد-افشر

افکندن -افکند-افکن

انباشتن -انباشت-انباز

انجامیدن -انجامید-انجام

انداختن -انداخت-انداز

اندوختن -اندوخت-اندوز

ندودن -اندود- اندا

اندیشیدن -اندیشید- اندیش

انگاشتن -انگاشت- انگار

انگیختن -انگیخت- انگیز

ایستادن -ایستاد- ایست

باختن -باخت- باز

باریدن -بارید- بار

باشیدن -باشید- باش

بافتن -بافت- باف

بالیدن -بالید- بال

بایستن -بایست- بای

بخشودن -بخشود- بخشا

بخشیدن -بخشبد- بخش

برازیدن -برازید- براز

بردن -برد- بر

بریدن -برید- بر

بستن -بست- بند

بلعیدن -بلعید- بلع

بودن -بود- بو

بوسیدن -بوسید- بوس

بوییدن -بویید- بو

بیختن -بیخت- بیز

پاشیدن -پاشید- پاش

پالودن -پالود- پالا

پاییدن -پایید- پا

پختن -پخت- پز

پذیرفتن -پذیرفت- پذیر

پراکندن -پراکند- پراکن

پرداختن -پرداخت- پرداز

پرستیدن -پرستید- پرست

پرسیدن -پرسید- پرس

پروردن -پرورد- پرور

پریدن -پرید- پر

پریشیدن -پریشید- پریش

پژمردن -پژمرد- پژمر

پژوهیدن -پژوهید- پژوه

پسندیدن -پسندید -پسند

پلاسیدن -پلاسید- پلاس

پنداشتن -پنداشت- پندار

پوسیدن -پوسید- پوس

پوشیدن -پوشید- پوش

پوییدن -پویید- پو

پیچیدن -پیچید- پیچ

پیراستن -پیراست- پیرا

پیمودن -پیمود- پیما

پیوستن -پیوست- پیوند

تابیدن -تابید- تاب

تاختن -تاخت- تاز

تافتن -تافت- تاب

تپیدن -تپید- تپ

تراشیدن -تراشید- تراش

تراویدن -تراوید- تراو

ترسیدن -ترسید- ترس

ترکیدن -ترکید- ترک

تکیدن -تکید- تک

تنیدن -تنید- تن

توانستن -توانست- توان

توپیدن -توپید- توپ

توختن -توخت- توز

توفیدن -توفید- توف

جستن -جست- جه

جستن -جست- جو

جنبیدن -جنبید- جنب

جنگیدن -جنگید- جنگ

جوشیدن -جوشید- جوش

جویدن -جوید- جو

جهیدن -جهید- جه

چاپیدن -چاپید- چاپ

چرخیدن -چرخید- چرخ

چروکیدن -چروکید- چروک

چریدن -چرید- چر

چسبیدن -چسبید- چسب

چشیدن -چشید- چش

چکیدن -چکید- چک

چمیدن -چمید- چم

چیدن -چید- چین

حاریدن -چارید- خار

خاستن -خاست- خیز

خراشیدن -خراشید- خراش

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:52