آزمونک هفتم

ساخت وبلاگ

آزمونک هفتم

1-معنی لغات زیر را بنویسید.4

اخلاص بخُسب تفاریق توصیه حجره خدشه رعنا ظلال

ژیان سیم نمط شایان صحن نهضت عازم یله

2-به سوالات زیر پاسخ دهید.2

الف-محقبق و نویسنده معاصر که به زبان عربی،انگلیسی و فرانسه تسلّط داشت و کتاب<<چشمه روشن از اوست.

ب-این نویسنده بزرگ در داستان های خود از کرم ها و حشرات و پروانه ها به عنوان قهرمان استفاده کرده است؟

پ-اوّلین آثار این نویسنده معاصر در مطبوعات چاپ شده و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز می باشند.

ت- از فضلای تبریز بوده و نوشته ها و شعرهایش در زمینه عرفان اسلامی است؟

ث-کتاب های زیر از چه کسانی می باشند؟5/2

خانه ای برای شب تاریخ مغول مناجات نامه به قول پرستوها به هوای گل سرخ

گوهرنامه اخلاق ناصری گلشن راز تماشاگه راز پری در آبگینه

3-در فعل های زیر (بن،شناسه،مصدرو زمان فعل )را مشخّص کنید.4

می گریزند:1- 2- 3- 4-

خواهندکشد:1- 2- 3- 4-

شنیده بودند:1- 2- 3- 4-

می بالم: 1 - 2- 3- 4-

4-بن های به کار رفته در کلمات زیر را مشخّص کنید.5/2

دست پخت - فناوری - بازنشسته - دستگیر - درخشش - لرزه - برنامه ریزی - غرّش - دانشمندان - زاینده

5-با توجّه به مصدرهای داده شده به سؤالات پاسخ دهید.3

- از مصدر<<شناختن>> :

بن ماضی: بن مضارع: مستقبل اوّل شخص جمع:

-از مصدر<<بستن>>:

بن ماضی: بن مضارع: مستقبل سوم شخص مفرد:

...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:52