آزمون فصل دو و سه هشتم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آزمون فصل دو و سه هشتم

<<باسمه تعالی>>

نام ونام خانوادگی: شعبه کلاس: آزمون ادبیّات فصل دو وسه

1-معنی ابیات یزر را بنویسید.2

الف-با چشم ادب نگر پدر را/از گفته او مپیچ سر را

ب-پیر گفتا که چه عزّت زین به/که نیم بر در تو بالین نه

2-معنی لغات زیر را بنویسید.2

نژند هنجار مستمع تأمّل طراوت ظفرمند فروغ آلایش

3-در ابیات زیرچه آرایه ادبی به کار رفته است؟1

الف-لبخند تو خلاصه خوبی هاست/لَختی بخند،خنده گل زیباست

ب-لنگ لنگان قدمی بر می داشت/هر قدم دانه شکری می کاشت

4-مفرد کلمات زیر را بنویسید.2

رادان همگان آداب سالیان

5-در بین کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟شکل صحیح آن ها را بنویسید.5/2

اصتعدادها و ضعف ها،محارت های لازم،بهره و نسیب،احساصات و هیجانات،نضیر و مانند

6-در بت زیر قافیه و ردیف را مشخّص کنید.1

غافل منشین نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است

7-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.2

به شعری که در آن در هر بیت هر دو مصراع هم قافیه هستند...........می گویند. این شعر معمولاً..........و.........است و بیشتر برای بیان.............از آن استفاده می کنند.

8-کتاب های زیر از چه کسانی هستند؟2

بهارستان سرگذشت شهید باکری جامع التمثیل اسرارالتوحید

9-در عبارت زیر <<مسند>> و <<متمّم>>را مشخّص کنید.5/.

تا این دو شوند از تو خرسند

10-در گروه های اسمی زیر هسته و وابسته را مشخّص کنید. 1

-کدام کتاب ها را از دو دوست صمیمی گرفتی؟

11-در عبارات بالا کلمات زیر چه نقشی دارند؟1

دو........ خود........ کتاب ها...... صمیمی..........

12-سه بیت اوّل یکی از شعرهایی راکه در فصل های دو وسه حفظ کرده اید در زیر بنویسید.3

........................................ ..............................................

........................................ ..............................................

........................................ ..............................................

........................................ ...............................................

  • مطالب مرتبط
  • آزمون فارسی دهم نوبت اوّل
  • آزمون ادبیات
  • آزمون نوبت اوّل هفتم
  • آزمون ادبیّات نوبت اوّل هشتم
  • آزمون ادبیات هشتم
  • آزمون ادبیات هفتم
  • نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:51