انواع جمله

ساخت وبلاگ

<<باسمه تعالی>>

جمله

الف)تعریف محتوایی: جمله به کلمه یا مجموعه ای از کلمه ها گویند که پیامی را از گوینده به شنونده و از نویسنده به خواننده می رساند.

ب)تعریف ساختاری:جمله عبارتی است که دارای (نهاد و گزاره)باشد.

گاه یک کلمه به تنهایی یک جمله به حساب می اید

مانند علی به خانه امد و رفت

متن بالا از دو جمله تشکیل شده است و رفت به تنهایی یک جمله است

در بعضی از جمله ها فعل حذف می شودمانند او را به کجا می بری ؟ به مدرسه اینجا فعل می برم حذف شده پس دو جمله است

تمرین درکلاس

الف)ابیات و عبارات زیر از چند جمله تشکیل شده است

ب)ای نام تو بهترین سر اغاز بی نام تو نامه کی کنم باز

جواب 3 جمله است ای منظور ای خدا است مناداکه یک جمله محسوب می شود نام تو بهترین سر اغاز است حذف شده جمله دوم حساب می شود مصرع دوم نیز یک جمله است

ج)هم قصه ی نانموده دانی هم نامه ی نانوشته خوانی

برای فرا گرفتن و فهمیدن و به ویژه برای کشف کردن سری به طبیعت روستا زدم.

انواع جمله

جمله از نظر پیام و مفهوم یا شیوه ی بیان:

الف) خبری:خبری را به ما می رساند. (علامت این نوع جمله ( .) می باشد

ب)امری:کاری را درخواست می کند. (علامت این نوع جمله (.) می باشد

فعل امر دو ساخت دارد 1)دوم شخص مفرد بدون شناسه مانند

برو /بخوان /بنشین گاهی نشانه "ب"از اول فعل امر حذف میشود

مانند رو که در خانه ی خود بسته ایم برو فعل امر


دوم شخص جمع مانند:بروید/ بخوانید /بنشینید

ج)پرسشی :سؤالی را مطرح می کند. (علامت این نوع جمله (؟)

باشد.) جمله پرسشی به دو گونه می اید همراه با نشانه های پرسشی ایا؟

چگونه ؟چرا؟مگر؟کدام؟کدامین؟و هیچ ؟ مانند ایا درس خوانده ای؟

بدون نشانه های پرسشی مانند درس خوانده ای ؟

در این جمله ها از طریق تغییر لحن و اهنگ متوجه می شویم که جمله پرسشی است

د)جمله عاطفی:یکی از عواطف انسان مانند:تعجّب،تأسف،آرزو،دعا،نفرین و...را بیان

می کند.(علامت این نوع جمله ( ! )می باشد

* جمله هایی که بوسیله ی آن ها برای کسی دعا می کنیم،<< جمله ی دعایی >>

نامیده می شوند.فعل این نوع جملات معمولاً << باد ـ مباد ـ مبادا ـ بادا >>می باشد و

این جملات جزء<<جملات عاطفی >> محسوب می شوند.

علامت های درونی و بیرونی جمله:

1) هر یک از انواع جمله دارای علامت های بیرونی هستند خبری(.) پرسشی(؟) امری(.) عاطفی(!)

2)علامت های درونی:کلماتی هستند که در داخل جمله به یاری آنها نوع جمله را تشخیص می دهیم.

جمله خبری علامت درونی ندارد.

علامت درونی جمله پرسشی واژه هایی مانند:آیا،چرا،کجا،کی و....

علامت درونی جمله امری فعل های امر و نهی می باشند.مانند:بروم،نیا،بنویس،ننویس

علامت درونی جمله عاطفی واژه هایی هستند که نشانگر عواطف اند مانند:کاش،چه،چقدر،عجب و ....

نوع جمله های زیر را از لحاظ پیام و محتوا مشخص کنید و علامت های بیرونی و درونی آنها را بنویسید..

بر ورق سبز برگ/ خط خدا را بخوان

افرین جان افرین پاک را

مردم بالا دست چه صفایی دارند

با بهاری که میرسد از راه سبزشو تازه شو بهاری شو

با خودش زیر لب چنین می گفت: ارزوهایتان چه رنگین است

شبروان مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی

چه فرهادها مرده در کوه ها چه حلاج ها رفت بر دارها

انواع جمله,انواع جمله در زبان انگلیسی,انواع جمله در زبان فارسی,انواع جمله فارسي,انواع جمله در عربی,انواع جمله در زبان عربی,انواع جمله های عاشقانه,انواع جمله در دستور زبان فارسی,انواع جمله در انگلیسی,انواع جمله در فارسی,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 13:50